...

 

توری پرسی


تــوری پرســی از مفتول هــای ســخت صنعتــی حرارتــی و گالوانیــزه شــده تولیــد شــده اســت. توری های پرســی بصــورت مفتــول بافــت و بــا چشــمه های مربــع و یــا مســتطیل شــکل میباشــد. ســیم مفتول توری پرســی در ســایزهای 3 میلیمتر تا 6 میلیمتــر تولیــد شــده، پــس از آن بــه صــورت دنــده شــده در میآیــد و توســط دســتگاه در ابعــاد دلخــواه بــا توجــه بــه نیاز خریــدار بصورت تــار و پودی بافته میشــود و به شــکل ورق هایی در ابعــاد مختلــف در میآیــد. ایــن مــدل تــوری که بــا مــوج دادن ســیم های فلزی تولید میشــود و موارد اســتفاده بســیار زیادی دارد که میتوان از آنها به عنوان تخته خواب، حصــار ، فنــس، بتون ریــزی، مش بندی، قفــس حیوانات، ســرند در معــادن، کارخانه های ذغال ســنگ، ســاختمان ســازی، ســاخت پانل هــای ســه بعــدی (منولیــت) و کارهــای عمرانی یــاد کرد

مشخصات فنی

نوع مفتول: سخت صنعتی به صورت سياه و يا با روكش گالوانيزه گرم و حتی به صورت PVC قابل ارایه میباشد. قطر مفتول: 3 تا 6 ميليمتر - چشمه ها: 2 تا 8 سانتيمتر - ابعاد طول: از (1 تا 4 متر) ابعاد بسته به سفارش قابل تولید میباشد - ابعاد عرض: تا حداکثر 2 متر

 

 

ویژگی های محصول


 

Wooden Accent Design

قطر مفتول

3 میلیمتر - 6 میلیمتر

 

Wooden Accent Quality

چشمه

2 سانتی متر -8 سانتی متر

 

Wooden Accent Price

طول

1 متر - 4 متر

 

...
...
...
...
...
...
...
...