...

 

توری حصاری با روکش PVC(فنس)


 

در بعضـــی مناطـــق بـــه دلیـــل وجـــود رطوبـــت بســـیار زیـــاد و باران هـای اســـیدی عـــاوه بـــر روکـــش گالوانیـــزه نیـــاز به روکشـــی مقاومتر اســـت که بتواند در مقابـــل این رطوبت حتـــی در آب دریـــا نیـــز مقاومـــت کند. پلـــی وینیـــل کلراید یا ســـتیکی اســـت کـــه میتوانـــد با قرار همان PVC روکشـــی پال گرفتـــن بـــر روی مفتـــول گالوانیزه شـــده ایـــن مقاومت بالا را رقـــم بزند

ویژگی ها

مقاومت بسيار زياد اين مفتول ها در مقابل زنگ زدگی. مقاومت بالا در برابر باران های اسيدی كه متاسفانه در مناطق صنعتی به خصوص اطراف پالايشگاهها و پتروشيمی ها میبارد. امكان استفاده از رنگهای مختلف و متنوع در روكش پی وی سی به منظور زيبایی و جذابيت بيشتر در محيط طبيعی و محل كار و زندگی. امكان استفاده از اين مفتول ها در ساخت و توليد انواع توری های گابيون، حصاری، پرسی، سيم خاردار ، شبكه ها و طناب های فولادی در گلخانه ها و ... به دليل استفاده از مواد مناسب و خاص، رنگ روكش در مقابل اشعه خورشيد بسيار مقاوم و تقريبا ثابت است.

PVC ویژگی های توری حصاری با روکش

قطر مفتول مرکزی 2-3 میلیمیتر می باشـــد قطر روکش از بین 1.1 تا 1.5 میلیمتر قابل تغییر است (+/- 0.1)

 

 

ویژگی های محصول


 

قطر مفتول

از 2 میلی متر - 3 میلی متر

 

قطر روکش

1.1 میلیمتر - 1.5 میلیمتر

 

طول کلاف

60 متر

 

...
...
...
...
...
...
...
...