...

 

توری مش (توری جوشی BRC)


ايـــن تـــوری از مفتول های ســـخت صنعتـــی ســـاده و آجدار كـــه بـــر روی هـــم بـــه صـــورت نقطـــه، جـــوش شـــده اند در ورقه هايـــی بـــه ابعـــاد و چشـــمه های مختلـــف توليـــد میشـــوند. تـــوری جوشـــی معـــروف به تـــوری مـــش عمدتا بـــرای مصرف های ســـاختمانی و کف، در داخـــل بتن کاربرد دارد کـــه در ایـــن روزها یکی از رایجترین روش های ســـاخت در ســـاختمان ها و پروژه های بـــزرگ را بـــه خـــود اختصاص میدهـــد و غالبا جهت مســـلح نمـــودن بتن فونداســـيون كـــف، ديواره ها، پل ها، جاده ها و ... بـــه كار مـــیرود.

شـــرکت صنعتـــی فـــرد شـــاهین یکـــی از بزرگ تریـــن و بـــا کیفیت تریـــن تولید کننـــدگان مـــش بـــا بهتریـــن دســـتگاه های روز دنیـــا در ایـــران اســـت، بـــه طـــوری کـــه سالانه قادر بـــه تولید 29000 تـــن میباشـــد. همچنین این مجموعـــه توانســـته اســـت این محصـــول را به کشـــورهای همســـایه نیـــز صـــادر کنـــد.

مشخصات فنی

نوع مفتول : سخت صنعتی ساده A2 و یا به صورت آجدار A3 ،با توجه به نیاز خریدار میباشد و همچنین میتوان آن را به صورت گالوانیزه نیز سفارش داد. قطر مفتول : 4 تا 12 ميليمتر - چشمه ها : 5 تا 25 سانتيمتر - عرض : 100 تا 250 سانتيمتر - طول : 200 تا 900 سانتيمتر

 

 

ویژگی های محصول


 

قطر مفتول

4 میلیمتر - 12 میلیمتر

 

چشمه

5 سانتی متر - 25 سانتی متر

 

عرض

1 متر - 25 متر

 

...
...
...
...
...
...
...
...