...

 

پانلهای نردهای جوشی


در ســـالهای اخیـــر شـــرکت صنعتی فرد شـــاهین بـــا توجه به فراز و نشـــیب های اقتصادی شـــروع به تحقیق و بررسی بـــرای تولیـــد محصولی جدیـــد در ارتباط با حصارکشـــی های نویـــن بـــه نـــام پانـــل هـــای نـــردهای کـــرده اســـت و بعـــد از تحقیقـــات و آزمایشـــات بســـیار توانســـت ایـــن محصول را بـــا بهترین دســـتگاه ها و مهندســـین متخصص بـــه تولید برســـاند و روانه بـــازار کند.

ایـــن نـــوع تـــوری از مفتول های گالوانیـــزه گـــرم تولیـــد شـــده و توســـط جوش مقاومتی شـــکل میگیرد و در عین ســـادگی اســـتحکام قوی و تنوع وســـیع در اندازه چشـــمه، مفتـــول و ارتفـــاع دارد و همچنیـــن قابلیت انتخـــاب رنگ را نیـــز دارا میباشـــد. این محصول از پیش ســـاخته شـــده اســـت و هیـــچ نیازی بـــه جوشـــکاری در محل اجـــرای کار ندارد.

موارد کاربرد

مصالح مناســـبی برای ســـاخت نرده های ویالیـــی، جادهای، پارکـــی، زمینهـــای ورزشـــی و غیـــره بـــا طـــول عمـــر بســـیار ، زیبایـــی و تنـــوع رنـــگ دلخواه میباشـــد.

ویژگیهای پانلهای نردهای جوشی

از ویژگی هـای بـــارز این تـــوری میتوان بـــه موارد زیر اشـــاره کرد: سریع النصب بودن مقاومت بالا زیبایی بسیار نسبت به توری های دیگر عمر طولانی

 

 

ویژگی های محصول


 

سرعت اجرا

سریع النصب بودن

 

مقاومت

مقاومت بالا

 

دوام

عمر طولانی

 

...
...
...
...
...
...
...
...