...

 

سیم خاردار تیغی


ســـیم خـــاردار تیغی همانند ســـیم خـــاردار معمولـــی در دو نـــوع (حلقـــوی و خطی) رشـــتهای تولیـــد و عرضه میشـــود.

روش تولیـــد ایـــن محصـــول اینگونـــه میباشـــد کـــه ورق گالوانیزه از یک ســـو بعد از پرس شـــدن به صورت نوارهای تیغـــی درآمـــده و از ســـوی دیگـــر مفتـــول carbon High گالوانیـــزه بـــا پـــرس شـــدن در آن نوارهایی کـــه خارهای آن میباشـــد، در آن قـــرار میگیـــرد و تولیـــد میشـــود. ایـــن محصـــول بـــه علت تیـــز و برنده بـــودن و فشـــردگی خارها از خاصیـــت ایذایـــی و ممانعـــت کننـــدهی بیشـــتری برخوردار اســـت و بـــه ایـــن دلیـــل مـــورد توجـــه مصـــرف کننـــده قرار گرفته اســـت. نصب این ســـیم خاردار به دلیل بســـیار برنـــده و تیز بودن نیاز بـــه دقت و مهارت خاص خودش میباشـــد.

(سیم خاردار تیغی خطی (رشتهای

در ســـال های اخیـــر نوعـــی جدید از ســـیم خـــاردار جنگی با نـــام ســـیم خـــاردار تیغـــی، ژیلتـــی، ناتویـــی و یـــا تبـــری که در ایـــران غالبـــا بنام ســـیم خـــاردار تیغی شـــهرت دارد بـــه بازار ارایـــه شـــد. شـــرکت صنعتـــی فـــرد شـــاهین مفتخر اســـت کـــه اولیـــن تولیـــد کننـــده این نـــوع ســـیم خـــاردار در ایران میباشـــد. تفـــاوت این محصول با ســـیم خاردارهای جنگی قدیمـــی در جنـــس و شـــکل خـــار آن میباشـــد. مفتـــول مرکـــزی ایـــن ســـیم خـــاردار از مفتـــول 2.5 میلیمتـــری بـــا کربـــن بالا (Carbon High) و جنس خـــار آن از ورق گالوانیزه به ضخامت 0.5 میلیمتر و به شـــکلهای تبری، ســـتارهای و ... تولیـــد میشـــود.

مشخصات فنی

مفتول مرکزی سیم خاردار 2.5 میلی متر و Carbon High میباشد. خارهای آن از ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتری تولید میشود. هر یک کیلوگرم از سیم خاردار تیغی حدود 8 متر طول دارد.

 

 

ویژگی های محصول


 

قطر مفتول

2.5 میلی متر

 

خارها

0.5 میلی متر گالوانیزه

 

طول

8 متر

 

...
...
...
...
...
...
...
...