...

 

توری فرنگی


توری فرنگی نوعی توری فنس اســـت که دارای شـــبکه های شـــش ضلعـــی کـــه در اصطـــاح بـــه آن چشـــمه میگوینـــد میباشـــد. تـــوری فرنگـــی بســـیار شـــبیه بـــه گابیون اســـت و تفـــاوت آن بـــا گابیـــون فقـــط در ســـایز مفتـــول و تعـــداد هـــای بافته شـــده میباشـــد کـــه مفتول آن ســـبکتر و پیچ های آن بیشـــتر اســـت.

ایـــن نوع تـــوری از اســـتحکام و مقاومت مناســـبی برخوردار اســـت و بـــا توجه بـــه انـــواع آن در مرغداری هـــا، ایجاد حفاظ در باغهـــا، زمین هـــا، باغچه هـــا و در مواردی نیـــز در صنعت کشـــاورزی اســـتفاده میشـــود. قیمت مناســـب انواع توری فرنگی در کنار کیفیت بالا موجب شـــده اســـت بســـیاری از افراد از ایـــن نوع توری اســـتفاده کنند.

مشخصات توری فرنگی

برخورداری از استحکام مناسب و زیبایی بهتر قابل تولید در چشمه های ریز و درشت مقاومت در برابر رطوبت

مشخصات فنی

این محصول همانند گابیون 6 ضلعی بوده و ضلع های آن به صورت 6 پیچ و 3 پیچ به هم متصل هستند و در این واحد فقط به صورت 6 پیچ عرضه می شود. سایز مفتول: 1.5 تا 2 میلیمتر - طول هر ول 20 متر می باشد - ارتفاع 1 تا 3 متر

 

 

ویژگی های محصول


 

قطر مفتول

از 1.5 میلی متر - 2 میلی متر

 

طول رول

20 متر

 

ارتفاع

1 متر - 3 متر

 

...
...
...
...
...
...
...
...