...

 

توری گابیون


گابیـــون برگرفتـــه از واژهای ایتالیایـــی بـــه معنـــای قفـــس بـــزرگ اســـت. تـــوری گابيـــون كـــه همچنین آن را بـــا نـــام تـــوری ســـنگ می شناســـند، تـــوری هایی بـــا ســـیم های محکـــم و درهـــم پیچیـــده اســـت که بـــه صـــورت ســـبدهای ســـيمی پـــر شـــده از مصالح ســـنگی اســـت كـــه در زمينه هـای مختلـــف عمرانی كاربـــرد دارد. ایـــن تـــوری از مفتول های بـــه هم گره خـــوردهای کـــه به صورت ســـه پیـــچ متوالـــی در هم تنیـــده شـــده اند بافتـــه میشـــود.

همچنیـــن از ايـــن ســـبدها بـــا بـــه هـــم پيوســـتن و در كنـــار هـــم قرار گرفتن، ســـازه هايی با ابعـــاد بزرگ تشـــكيل میدهنـــد.

کاربرد گابیون و موارد استفاده

به دلیل مقاومت بالایی توری گابیون این توری برای ایجاد فنس و حفاظ در تمامی مناطق نیز استفاده میشود. گابیون در مقابل فشار آب مقاوم بوده در نتیجه پوشش کف آبراهه ها، موج شکن، پوشش لوله ها برای جلوگیری از پوسیدگی استفاده کرد. توری گابیون در تجهیزات ساختمانی به عنوان مقاوم سازی بناهای سست، و دیوارهای سنگی استفاده میشود. امروزه از گابیون در ساخت گلدانها و ایجاد دکوراسیون سنگی نیز بسیار استفاده میشود. از مهمترین کاربردهای گابیون میتوان به ساخت جاده ها اشاره کرد. از دیگر کاربرد گابیون میتوان به مهار سنگهای متمرکز ، دیوار حایل نیز اشاره کرد

مشخصات فنی

نوع مفتول : گالوانيزه گرم طبق مشخصات مفتول گالوانیزه شده. قطر مفتول: از 2 تا 4 میلیمتر قابل تولید است، اما قطر مفتول به صورت استاندارد 3 میلیمتر میباشد. چشمه: چشمه های توری گابیون به صورت شش ضلعی بوده و در ابعاد (6×5 ، 8×6 ، 8×8 ، 10×8) سایز استاندارد و 12×10 تناژ بالا تولید میشود. اين واحد گابيون با چشمه هاي 6×5 نيز توليد می‌كند كه در ايران منحصر به فرد بوده و در اصطلاح به آن گابيون مترز گفته میشود. اين نوع گابيون بيشتر برای ساخت تشکهای كف آبراهه ها استفاده میشود. ابعاد گابيون: گابيون در ابتدا به صورت روله ايی به عرض 1 تا 3 متر بافته شده و بعد در كارخانه و يا محل كار به صورت ورقهايی به طول های مختلف (به طور معمول 1 تا 4 متر) برش داده میشود و سپس به صورت باكسهايی در ابعاد 1×1×1 و يا 1×1×5.1 و يا 1×1×2 و يا 1×1×3 متر ساخته شده، در آخر از مصالح سنگی پر میشوند. توری گابیون این قابلیت را دارد که به صورت PVC نیز تولید شود.

 

 

ویژگی های محصول


 

قطر مفتول

از 2 میلی متر - 4 میلی متر

 

چشمه

5*6 - 8*10

 

ابعاد

1*1*1 - 1*1*3

 

...
...
...
...
...
...
...
...