...

 

توری حصاری (فنس)


تـــوری حصـــاری نوعـــی محافـــظ اســـت کـــه از ســـیم مفتولـــی تولید میشـــود. ایـــن تـــوری قابـــل تولیـــد از دو جنـــس میباشـــد: 1 -گالوانیزه گرم 2 -گالوانیزه با روکش پی وی سی

ایـــن تـــوری بـــه صـــورت یـــک الگـــوی zigzag مفتولهـــای گالوانیزه را خـــم میکنـــد و آنهـــا را از میـــان یکدیگـــر عبـــور میدهد تـــا توری بافتـــه شـــود. در اصطـــاح به تولیـــد تـــوری، بافته شـــدن میگویند. بافتـــن ایـــن توری ها در شـــرکت صنعتی فرد شـــاهین بـــا بهترین دســـتگاه ها و متخصصیـــن کشـــور در ایـــن زمینه انجام میشـــود. فـــوالد گالوانیـــزه در مناطـــق مرطوب، خشـــک، گرم، ســـرد و هر نوع آب و هوایـــی قابل اســـتفاده اســـت، به هیـــچ عنوان زنـــگ نمیزند و خـــورده نمیشـــود، ظاهـــری زیبـــا دارد و عمـــر قابـــل قبـــول دارد. قیمـــت ایـــن نوع تـــوری تقریبا 30 ٪ بیشـــتر از فولاد ســـیاه اســـت.

موارد کاربرد

مـــوارد کاربـــرد فنـــس در حصارکشـــی دور بـــاغ، ملـــک خصوصـــی، زمیـــن هـــای ورزشـــی، حفاظ ســـاختمان جهـــت حفاظت از ســـقوط کارگـــران هنـــگام عملیات هـای ســـاختمانی ، قفس بـــرای حیوانات فرودگاه ها، مراکـــز نظامـــی، مراکـــز صنعتـــی، راه آهـــن و اســـتخر میباشـــد. یکـــی از ویژگیهـــای تـــوری حصــاری ایـــن اســـت کـــه عـــلاوه بـــر این کـــه بـــه صـــورت رول قابـــل ســـفارش اســـت به صـــورت فشـــرده یا Compact نیـــز قابـــل ارایه میباشـــد. این ویژگی باعث میشـــود که در زمـــان حمـــل کالا، بار بیشـــتری قابـــل جابجایی باشـــد.

ویژگی های توری حصاری

برخورداری از استحکام بالا و زیبایی قابل تولید در چشمه های متنوع مقاومت در برابر رطوبت به دلیل داشتن روکش گالوانیزه توری مناسب جهت فنس کشی

مشخصات فنی

قطر مفتول: نمره 2 تا 4.75 ميليمتر 0.05 ± میلیمتر احتمال وجود خطا - چشمه: 2.5 تا 7.5 سانتیمتر (0.5 ± سانتیمتر احتمال وجود خطا) - عرض ارتفاع از 1 تا 4 متر - طول رولها: بين (10 تا 20 متر) در حالت معمولی، به صورت 20 متری عرضه میشود.

 

 

ویژگی های محصول


 

قطر مفتول

از 2 میلی متر - 4.75 میلی متر

 

ارتفاع

1 متر - 4 متر

 

طول

1 متر - 20 متر

 

...
...
...
...
...
...
...
...