...

 

سیم خاردار


سیم خادار معمولی به دو صورت سیم خاردار رشتهای و سیم خاردار حلقوی تولید و عرضه میشود

ايـــن نـــوع ســـيم خاردار بـــا چهار رشـــته مفتول گالوانيـــزه توليد میشـــود كه دو رشـــته، مفتول های راســـتا و بهم تابيـــده، و دو رشـــته ديگـــر ، خارهـــای آن را تشـــكيل میدهنـــد. ســـیم خاردار یک نوع ســـیم رشـــت های ســـاخته شـــده بـــا لبه های تیز بـــا نقاط تنظیـــم شـــده، در فواصـــل و امتداد مرتب شـــده از رشـــته ها میباشـــد. این رشـــته ها بـــرای ســـاختن نرده هـای ارزان قیمت و بـــاالی دیوارهای امالک مورد اســـتفاده قرار میگیرد. ســـيم خـــاردار يكـــی از متداولترين و ارزانترين وســـايل محصور نمودن و ايجـــاد موانـــع ايذايی بـــرای مراكز نظامـــی و انتظامـــی، كارخانجات، فرودگاه ها و ... اســـت. سیم راستا، از مفتولهای 2 و 2.5 میلیمتر با توجه به نیاز مشتری تولید میشود. سیم خار ، همانند سیم راستا از مفتول 2 و 2.5 میلیمتر قابل سفارش میباشد.

سیم خاردار حلقوی

ایـــن محصول از یک رشـــته مفتول نمره 3 به عنوان راســـتا و یک رشـــته دیگر مفتـــول با نمره 2 به عنوان خار تولید میشـــود. همچنین ســـیم خاردار حلقوی معمولی با قطر های 60 و 90 ســـانتیمتر قابل ســـفارش است. ســـیم خـــاردار حلقوی عموما برای اســـتفاده بالای دیوارها میباشـــد و یکی از رایجتریـــن موانع بازدارنده بـــرای مکان های مورد نیاز اســـتفاده میشـــود. همچنیـــن در مواردی که بیشـــتر کاربرد نظامی دارند میتـــوان آنها را بر روی زمیـــن نیز نصب کرد. وزن سیم خاردار حلقوی 90 سانتیمتری در حدود 12 الی 14 کیلوگرم میباشد و چیزی در حدود 12 الی 14 متر را پوشش میدهد. وزن سیم خاردار حلقوی 60 سانتیمتری در حدود 9 الی 10 کیلوگرم میباشد و 8 الی 10 متر را پوشش میدهد.

مشخصات فنی

سیم خاردارها به صورت توپهای 25 کیلویی میباشند. هر یک کیلوگرم سیم خاردار 2.5×2.5 دارای حدود 6 الی 7 متر طول میباشد. هر یک کیلوگرم سیم خاردار (2.5×2) - سیم خاردار دارای حدود 10 متر طول میباشد هر یک کیلوگرم سیم خاردار 2×2 دارای حدود 12 متر طول میباشد

 

 

ویژگی های محصول


 

قطر مفتول

از 2 میلی متر - 3 میلی متر

 

وزن

25 گیلوگرم

 

طول

12 متر 14 - متر

 

...
...
...
...
...
...
...
...